info@geschiedenis-winkel.nlCONTACT
0item(s)

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Product was successfully added to your shopping cart.
Abonneren op Feed

Geschiedenisboeken over 'Vantoen.nu'

Van hoog naar laag sorteren

   

Artikelen 1 tot 10 van 82 in totaal

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 1. Vantoen.nu Abstracte in de kunst - Wassily Kandinsky

  Vassily Kandinsky was een Russisch schilder, pionier van de moderne, abstracte kunst. Van de drie kunstenaarsgroeperingen die hij (mede) heeft opgericht, is 'Der blaue Reiter' (1912) het bekendst geworden. Met Franz Marc richtte hij in 1911 en 1912 tentoonstellingen in die iets toonden van de nieuwe inzichten die doorbraken en bij hemzelf culmineerden in het Erstes abstraktes Aquarell (waarschijnlijk in 1910 gemaakt), dat traditioneel wordt beschouwd als het begin van de abstracte schilderkunst; simplificatie van de vorm en intensivering van de kleur kenmerken dit werk.
  In hetzelfde jaar waarin Kandinsky zijn eerste abstracte werk schilderde, schreef hij Über das Geistige in der Kunst (gepubliceerd in 1912), een fundamentele studie - het eerste vertoog van een kunstenaar - over de abstracte kunst. In het tweede deel van het werk gaat Kandinsky nader in op de intrinsieke betekenis van de verschillende kleuren.
  Hij heeft in zijn baanbrekende werk aangegeven wat de weg van de kunst zou zijn bij het zoeken naar een grondige vernieuwing die moést komen en die ook gekomen is.

  € 15,99
 2. Vantoen.nu Archeologie in Jordanië - G. Lankaster Harding

  Dit boek biedt aan de lezer, na een korte beschrijving van het klimaat en het land en volk van het tegenwoordige koninkrijk Jordanië, een overzicht van de monumenten en de archeologische vondsten in dit land, van de prehistorie af tot de periode van de Islam inclusief. Waar het in het kader van de beschrijving past, worden ook de bijbelse gegevens erbij betrokken. Om een enkele greep te doen uit de grote hoeveelheid stof welke de auteur in zijn relaas heeft verwerkt, mogen genoemd worden de oude Palestijnse stad Jericho, het hellenistische centrum Geraza (Dzjerasj), de ruïnes van enige Byzantijnse kerken en de paleisvesting van een kalief. Ook blijkt hij een uitvoerige schildering aan de beroemd geworden vindplaats van de Dode-Zeerollen, Qoemraam. Het actuele element ontbreekt overigens evenmin, want de schrijver deelt enige bijzonderheden mee over de werkwijze van het Jordaanse departement van oudheden, waarvan hij jarenlang directeur geweest is.
  Het boek bevat een schat van gegevens waaraan de lezer die belang stelt in de cultuurgeschiedenis van het Oosten, veel plezier zal beleven. Vele foto's en kaartjes verduidelijken de tekst, die door een overzichtelijke chronologische tabel achterin het boek nog eens extra transparant wordt gemaakt
  € 20,00
 3. Vantoen.nu Ardennenoffensief - R.E. Merriam

  DECEMBER 1944
  Vlak voor kerstmis 1944 deed Hitler een laatste wanhopige poging om de opdrukkende geallieerde legers te verslaan.
  Dit boek beschrijft de gebeurtenissen vanaf Hitlers plan tot aan de vernietiging van de laatste Duitse pantsereenheden.
  Rond de gebeurtenissen van de december 1944 is altijd een groot aantal vragen onbeantwoord gebleven. Hoe kwam het dat de Amerikaanse troepen volkomen werden verrast?
  Hoe slaagden kleine groepjes soldaten erin, weerstand te bieden aan Duitse tanks? Hoe werd de bijna -nederlaag omgezet in een overwinning?
  Historicus Robert Merriam geeft de harde feiten.

  € 20,00
 4. Vantoen.nu Beknopte geschiedenis van de filosofie - J. Hirschberger

  Over het boek: De geschiedenis van de wijsbegeerte wordt hier in korte trekken gegeven, van de oudste Griekse filosofen tot op heden, als 't ware in vogelvlucht gezien. Het was de schrijver er om te doen de grote lijnen te tonen die door de ontwikkelingsgang van het Europese, westerse denken lopen, waarbij hij de uiterlijke bijzonderheden, zoals die van biografische en bibliografische aard, heel summier heeft behandeld. Hij heeft zich meer op een geschiedenis van de filosofie dan op die van de filosofen toegelegd, meer op de hoofdzaken dan op de uitwerking in details, gelijk het uiteraard binnen de gegeven omvang niet anders mogelijk was. Dit boek heeft naast meer uitvoerige werken, zoals de beide delen van Störigs filosofiegeschiedenis (P 409 410), de waarde van een beknopte en heldere oriëntering, die zowel kan dienen bij een eerste aanpak van de moeilijke stof alsook om aan meer gevorderden gelegenheid te bieden hun kennis in kort bestek op te frissen.

  Over de auteur: Johannes Hirschberger (geb. 1900) studeerde aan de theologischfilosofische hogeschool te Eichstätt, daarna aan de universiteit te München, waar hij in 1930 promoveerde op een dissertatie over Plato. Hij is sinds 1953 hoogleraar aan de universiteit van Frankfort en houdt zich hoofdzakelijk bezig met de antieke en middeleeuwse filosofie.

  € 20,00
 5. Vantoen.nu Brabantse herinneringen - Anton van Duinkerken

  In Brabantse herinneringen beschrijft Anton van Duinkerken zijn vroegste jeugd, doorgebracht in zijn geboorteplaats Bergen op Zoom, zijn schoolopleiding als intern leerling op het pensionaat Ruwenberg te Sint-Michielsgestel en zijn verblijf in de seminaria van het bisdom Breda. Hij vertelt hoe hij, na een jaar van crisis en twijfel, het seminarie verliet en Nederlands ging studeren - een besluit dat hij overigens allerminst triomfantelijk en zelfverzekerd neemt: 'Niet als de overwinnaar in een geestelijke tweestrijd ben ik het seminarie uitgegaan, doch als een diep verslagene, die toegeven moest, het onbereikbare te hebben nagestreefd. Ik werd het priesterschap onwaardig, omdat ik tot de jongere generatie van schrijvers behoorde.' Van Duinkerken schetst vervolgens de opkomst van de katholieke jongerenbeweging in de letterkunde en tekent een portret van de voornaamste figuren die hierbij betrokken zijn geweest. Hij schrijft met zachte humor die het licht van de tijd weerspiegelt waarin mensen en dingen worden bekeken. Hij toont zich daarbij een pleitbezorger voor 'gulle levensaanvaarding', ruimhartig geloof en de rechten van de artistieke verbeelding. Brabantse herinneringen is met zijn herinneringen aan het Nederlandse katholicisme in de eerste helft van de 20e eeuw cultuurhistorisch van groot belang.
  € 19,99
 6. Vantoen.nu Cultuurgeschiedenis van China - W. Eichhorn

  Wanneer China tegenwoordig druk in het nieuws voorkomt en men hoort van een worsteling om in dit grote land de meest revolutionaire ideeën door te voeren, bedenken wij maar zelden dat dit de gevolgen zijn van een omkeer van nog maar ruim vijftig jaar geleden. Daarvóór heeft China een cultuur bezeten waarvan men de historie tot ver voor Christus kan nagaan. Evenals bij het oude Egypte deelt men de Chinese geschiedenis in dynastieën in, die men wel niet zó en ver heeft kunnen naspeuren als de oudste Egyptische, maar die daartegenover hebben voortgeduurd tot in onze dagen: in 1911 verloor de laatste Chinese keizer zijn troon en werd het land een min of meer moderne republiek. Voordien was het uitgestrekte rijk met zijn eeuwenoude en vrij statische beschaving in de wereld op zichzelf, maar in slechts enkele westerlingen, zoals de Polo's in de 13e eeuw, wisten door te dringen. Juist daarom is de historie van dit voor ons altijd ietwat geheimzinnige volk een boeiend stuk geschiedenis. Deze wordt hier verhaald door een kundig sinoloog, die toegang heeft tot de orginele bronnen. Wat men over de verschillende dynastieën dient te weten, heeft hij eerder bondig overzicht samengevat. Hij heeft de politieke geschiedenis beperkt om aan de cultuur en een ruime plaats te geven, zijn relaas soms zelfs met poëtische citaten illustrerend. Het is bij uitstek een werk voor de student zowel als voor de belangstellenden niet-vakman, die zich op dit enorme gebied aan de hand van een betrouwbare gids willen oriënteren
  € 24,99
 7. Vantoen.nu Cultuurgeschiedenis van de twintigste eeuw - P.J. Prof. Dr. Bouman

  Prof.dr. P.J. Bouman geeft een balans of liever een overzicht van ruim zestig jaar twintigste-eeuwse geschiedenis, gezien in vogelvlucht. Met bekwame hand ontwerpt hij een beeld dat even dynamisch is als de tijd die erdoor wordt opgeroepen. Het verhaal begint bij de wereldtentoonstelling van Parijs in 1900.
  Het toont het onvermoeide streven van de mensheid naar het behoud van de geestelijke waarden, met in de zestig jaar die de auteur beschrijft drie stadia van culturele opbouw; deze ging door ondanks de destructieve onderbrekingen van de twee wereldoorlogen.

  Uit de inhoud: Rondom de eeuwwisseling: La belle époque, wetenschap en techniek, naturalistische kunst, expressionisme, WO I - De jaren twintig: de 'sfeer' van het tijdperk - De jaren dertig: een harde tijd, het menselijk lot, kunst in het defensief, WO II - De tijd na 1945: van protest tot wantrouwen, kerk en geloof. 

  Over de auteur: Pieter Jan Bouman was socioloog, econoom en historicus. In 1945 werd hij hoogleraar Sociologie in Groningen. Vooral zijn historisch gerichte publicaties - Revolutie der eenzamen, Vijfstromenland en In de ban der geschiedenis - bereikten een breed publiek. Daarnaast schreef hij enkele leerboeken.

  € 20,00
 8. Vantoen.nu Cultuurgeschiedenis van Nederland in vogelvlucht - H.A.E. van Gelder

  Deze geschiedenis van Nederland is niet een beknopt overzicht van de lotgevallen van ons vaderland, maar een schets van de ontwikkeling van de cultuur en de instellingen die het huidige Nederland kenmerken. In de vijftien eeuwen die achter ons liggen, hebben zich hier een staat, een natie en een cultuur ontwikkeld met een eigen karakter, onderscheiden van de naties en de staten van onze grote buurlanden Frankrijk, Duitsland en Engeland.
  Historicus Enno van Gelder legt uit hoe het kwam dat zich hier eerder individuele vrijheden ontplooiden, waarom vroeger dan in andere landen edelen én burgers, en ten slotte het gehele volk, invloed op de regering verwierven. Cultureel waren de Nederlanden nauw betrokken bij de ontwikkeling in de buurlanden. Het meest zelfstandig was bij ons de schilderkunst.
  Deze cultuurgeschiedenis is een persoonlijke visie van een bekend historicus, een nog altijd uiterst boeiend boek dat prima aansluit bij de hernieuwde belangstelling voor de vaderlandse geschiedenis.

  € 17,25
 9. Vantoen.nu Dag van Pearl Harbor - W. Lord

  Een van de meest opzienbarende en schandelijkste feiten uit de tweede Wereldoorlog was wel de overval op Pearl Harbor, toen op 7 december 1941 Japanse bommenwerpers boven Hawaii verschenen en zonder enige waarschuwing de Amerikaanse oorlogsbasis begonnen te bombarderen. In dit boek wordt uitvoerig verteld over de voorbereidingen van de Japanners voor deze overval die een volkomen overrompeling en vernietiging van de Amerikaanse Pacific vloot ten gevolge had. Begrijpelijk wordt deze dag door de Amerikaanse marine Day of infamy (dag der schande) genoemd; maar hij betekende een keerpunt in het oorlogsgebeuren, omdat de Verenigde Staten er nu actief bij betrokken werden. Een interessante bijzonderheid is dat de Nederlanders hun eerste bondgenoten waren. Dezen liepen tijdens het bombardement met het stoomschip 'Jagersfontein' binnen en openden eveneens het vuur op de vijandelijke vliegtuigen.

  Walter Lord, die reeds naam heeft gemaakt met een voortreffelijk boek over de ondergang van de 'Titanie', Een nacht om nooit te vergeten (Prisma 394), bezit een zelf gecreëerde reportagestijl die de beschreven gebeurtenissen met een doordringende levendigheid tot de lezers weet te brengen. Hij heeft zowel Amerikaanse als Japanse bronnen geraadpleegd, maar het meren deel van de getuigenissen is afkomstig van mensen die de overval aan den lijve ondervonden hebben: militairen van allerlei rang, evenals burgers. Hoe groot de verwarring was en hoe weinig men aanvankelijk uitbreken van de oorlog wilde geloven, blijkt wel uit het relaas juist van de niet deskundigen. De schrijver heeft in dit boek zijn reputatie van voortreffelijk verslaggever ten volle gehandhaafd.

  € 16,50
 10. Vantoen.nu Dagelijks leven in de Gouden Eeuw 1 - P. Zumthor

  Drie eeuwen, ongeveer tien generaties scheiden ons van onze voorouders der Gouden Eeuw, betrekkelijk een korte spanne tijds in de geschiedenis, en toch welk een verre onbekende wereld is ze voor de meesten van ons. Wij menen er een zekere vertrouwdheid mede te hebben door een algemene indruk die ons voorzweeft van de taferelen die Frans Hals, Jan Steen, Pieter de Hoogh en andere vermaarde kunstenaars uit die tijd hebben weergegeven op hun doeken. Maar eerlijk moeten wij bekennen dat wij met enige verbazing en onbegrip staan, wanneer wij allerlei details van de schilderstukken gaan bekijken. Waarvoor dient het merkwaardige huisraad dat die vrouw hanteert? Wat voor spijzen worden daar opgediend? Wat is de betekenis van dit of da toiletvoorwerp dat gebruikt of gedragen wordt? Wat betekent het spel waarmee een groepje kinderen zo druk bezig is? Dergelijke vragen stellen wij ons vooral bij het zien van de oud-Hollandse genrekunst voor en na, en herhaaldelijk is het voorgekomen dat geijkte namen van bekende stukken eigenlijk fout bleken, omdat men de voorstelling verkeerd geïnterpreteerd had. Slechts een veelzijdige kennis van kunst, literatuur, geschiedenis en oudheidkunde opent de wereld van het verleden. Voor de 17e eeuw is er materiaal in overvloed, maar dit wil ook zeggen dat er véé;l te bewerken valt. De schrijver van dit boek heeft zich hierop toegelegd en voortbouwend op het werk van kundige voorgangers heeft hij op zijn wijze een beeld van het oud-vaderlandse leven ontworpen dat hij ons hier voorzet.
  Het privéleven is het onderwerp van het eerste deel. Nadat de schrijver een schets heeft gegeven van de uiterlijke toestand van de Republiek, van stad en land, van land-en waterwegen, beschrijft hij het Hollandse binnenhuis, het familieleven van de ochtend tot de avond, de levensloop van de burger van de geboorte tot aan het graf, zoals men pleegt te zeggen, met alles wat aan "lief en leed" daartussen ligt. Een pakkende kleurrijke beschrijving die zelf aan een genreschilderij doet denken.
  € 15,99
Van hoog naar laag sorteren

   

Artikelen 1 tot 10 van 82 in totaal

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5